دفتر استعدادهای درخشان

بمنظور شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای درخشان تشکیل شد و نظارت و پیگیری در اجرای بخشنامه ها و آیین نامه ها، تدوین دستورالعمل های اجرایی و اجرای مصوبات کمیته استعدادهای درخشان دانشگاه از وظایف این اداره می باشد. آیین نامه های تعریف دانشجوی ممتاز؛ تسهیلات رفاهی، آموزشی و پژوهشی؛ تحصیل همزمان در دورشته؛ اخذ 20 واحد اضافی؛ پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز و برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات معتبر بین المللی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جزو آیین نامه های مصوب استعدادهای درخشان دانشگاه می باشد.