مدیریت امور آموزشی

امور آموزشی

اداره امور آموزشي مرکز آموزش عالی محلات، کليه امور آموزشی مربوط به دانشجويان مقطع کارشناسي از قبيل برنامه ريزی ، نام نويسی، انتخاب واحد ، نظارت بر برگزاري امتحانات و نگهداری نمرات و ... را به عهده دارد. لازم بذکر است که اداره امور آموزشي دانشگاه صرفا مجری قوانين و مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري، مصوبات شورای آموزشي دانشگاه، کميسيون موارد خاص و کميته منتخب آموزشي مي‍باشد.

نظام وظيفه، گواهي اشتغال به تحصيل و تائيديه

١) امور مربوط به نظام وظيفه و معافيت تحصيلي ، معرفي به دوره هاي آزاد جهت لغو تعهد

٢) پذيرش و صدور گواهي اشتغال به تحصيل

٣) استعلام ازسازمان سنجش درخصوص تغييرسهميه قبولي دركنكور دانشجويان

٤) تائيد فرم هاي مربوط به وام دانشجويي، سفرهاي زيارتي و خروج از كشور

٥) تائيديه معدل جهت دانشجويان قبولي در كنكور كارشناسي ارشد
 

ارزيابي نمرات و امتحانات، امور میهمانی و انتقالی

١) امور مربوط به دانشجويان فايل بسته ، عدم مراجعه ، مشروطي ومحروم ازتحصيل

٢) امور مربوط به مرخصي تحصيلي

٣) تهيه و اعلام برنامه امتحاني ( ماهانه ، ميان ترم ،‌پايان ترم )‌دروس سرويس و تقويم امحانات

٤) نظارت برامتحانات دروس سرويس و ارسال گزارش به دفترنظارت و ارزيابي

٥) تهيه آمارهاي مشروطي درپايان هر نيمسال

٦) تهيه و ارسال ليست حق الزحمه مراقبين امتحانات و پرداخت آن

٧) امور مربوط به دانشجويان ميهمان و انتقالي ، فرزندان هيئت علمي ، اتباع خارجي

٨) تائيد بدهي ازدانشگاههاي مبدا به دانشجويان انتقالي

٩) ارسال نمرات دانشجويان ميهمان به دانشگاههاي مربوطه

١۰) امور مربوط به تغيير رشته و گرايش ، انتقال توام با تغيير رشته

١١) امور مربوط به ثبت نام ترم تابستان و معرفي نامه ميهمان به ساير دانشگاهها
 

نمرات و كميته كميسيون

١) ثبت نمرات دانشجويان ميهمان درساير دانشگاهها دركارنامه و تطبيق واحد دانشجويان تغييررشته اي و انتقالي

٢) انصراف از تحصيل ، تغيير وضعيت محروم از تحصيل به انصراف

٣) بررسي و ثبت نام معرفي به استاد درپورتال آموزشي

٤) اصلاحيه مربوط به دانشجويان شاهدوايثارگر، حذف غيبت پزشكي،حذف غيبت امتحاني (با مجوز كميته منتخب آموزشي وكميسيون مواردخاص)

٥) امورمربوط به كميته منتخب آموزشي و كميسيون مواردخاص و ارسال كارنامه غيررسمي ازطريق پست DHL

٦) تهيه و تنظيم فرمهاي خلاصه وضعيت دانشجو جهت ارسال به وزارت علوم

٧) امور مربوطه به دوره هاي آزاد جهت معرفي دانشجويان فاقد سنوات ،ترميم معدل، بازگشت به تحصيل و ادامه تحصيل

٨) اخذ تعهد انجام امور آموزشي در مهلت مقرر

 

رايانه

١) تخصيص واحد به دانشجويان ورودي جديد و صدور كارت دانشجويي

٢) ورود اطلاعات و ثبت نام از دانشجويان فرزند هيئت علمي ، ميهمان ترمي و ميهمان تكدرس دوره هاي آزاد

٣) نظارت بر پياده سازي صحيح درختواره دروس و مطابقت با موارد وزارت علوم

٤) تصحيح اطلاعات دروس اعم از اطلاعات اصلي ،‌پيش نياز ،هم نياز و برنامه هفتگي

٥) اعمال اخطار عدم رعايت پيش نياز همنياز ،‌تداخل برناه هفتگي و امتحاني و ... ، بررسي و تصحيح اخطارها در حد مجاز

٦) ورود غيبتهاي 16/3 ،‌ادعاي فارغ التحصيلي ، تصحيح مشخصات دانشجويان (‌آدرس – نام خانوادگي و ... )

٧) ورود اطلاعات مربوط به مرخصي تحصيلي، ثبت تغيير رشته و گرايش ، در شرف فراغت،فارغ التحصيلي ، انتقال به ساير دانشگاه ها، انصراف دائم، در شرف انتقال و ...

٨) تخصيص شماره دانشجويي براي دانشجويان ممتاز دورشته اي و ممتاز ميهمان ترمي

٩) تهيه آمارهاي در خواستي از واحدها ي مختلف دانشگاه ، تهيه آمار كلي دانشگاه درهرنيمسال تحصيلي

 

بايگانی

١) نگهداري و تنظيم پرونده هاي كليه دانشجويان كارشناسي

٢) بايگاني مكاتبات مربوط به هردانشجو درپرونده تحصيلي نامبرده

٣) بررسي پرونده دانشجويان ورودي جديد و اعلام نقص پرونده

٤) خلاصه سازي پرونده دانشجويان درشرف فراغت و تحويل پرونده به اداره دانش آموختگان