حوزه ی ریاست دانشگاه محلات

ریاست دانشگاه


Responsive Image

دکتر حامد سروش


مدرک تحصیلی:دکترای ریاضی


تلفن دفتر :48532416-086


دورنگار: 43242411-086


پست الکترونیک:

پیام ریاست مرکز آموزش عالی محلات

 

 

وظایف

رئیس دانشگاه بالاترین مقام اجرایی دانشگاه می باشد که در قبال کلیه امور دانشگاه در حدود مقررات مصوب ، مسئول و نماینده حقوقی دانشگاه در نزد مراجع ذیصلاح خواهد بود. رئیس دانشگاه از جانب وزیر علوم و با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت چهار سال منصوب می شود و انتخاب مجدد رئیس دانشگاه بصورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر بلامانع می باشد. وزیر می تواند تا تأیید حکم رئیس پیشنهادی دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی وی را حداکثر به مدت شش ماه بعنوان سرپرست منصوب نماید.

عمده‏ ترين وظايف و اختیارات ریاست به شرح زیر است:

 • ١) مسئولیت در قبال کلیه امور دانشگاه و حسن اجرای مصوبات هیأت امناء در حدود مقررات مصوب و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح
 • ٢) تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی، سیاستها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امناء
 • ٣) تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیأت امناء ، برنامه ریزی و هدایت فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی ، دانشجویی، بهداشتی و درمانی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه های راهبردی.
 • ٤) نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای برنامه های مصوب بخش های مختلف دانشگاه از قبیل استخدام، انتصاب، جذب، مأموریت ، ارتقاء، ترفیع، اخراج و ... اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه
 • ٥) تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلاتی دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و پیشنهاد به هیأت امناء برای طی مراحل قانونی
 • ٦) تهیه بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه و ارائه به هیأت امناء و نظارت بر نحوه هزینه بودجه تخصیصی دانشگاه
 • ٧) امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 • ٨) نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه ، اعضای حقیقی شوراهای دانشگاه، روسای دانشکده ها و پژوهشکده ها، مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی دانشگاه
 • ٩) ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و پیشنهاد تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای دانشگاه به هیأت امناء.

دفتر ریاست

آقای مهندس انصاری

مدیر دفتر ریاست
مدرک تحصیلی:
کارشناسی نرم افزار - کارشناسی ارشد مدیریت


تلفن: 48532416-086
دورنگار: 43242411-086


وظایف

 • ١) نظارت بر تنظیم برنامه ملاقاتهای روزانه ریاست دانشگاه
 • ٢) ابلاغ و پیگیری دستورات به اشخاص و واحدهای تابعه
 • ٣) هماهنگی جلسات هیأت رئیسه و شورای دانشگاه و ابلاغ و پیگیری تصمیمات گرفته شده به واحدهای ذیربط
 • ٤) تهیه پیشن نویس نامه های حوزه ریاست و احکام صادره از سوی ایشان و ... واحدهای حوزه ریاست