برگزاری كارگاه مبارزه با مواد مخدر - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1398

برگزاری كارگاه مبارزه با مواد مخدر

كارگاه مبارزه با مواد مخدر ویژه دانشجویان مرکز ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 24 ارديبهشت ماه در سلف دانشگاه برگزار گردید.