برگزاری جلسه حلقه معرفتي دانشجویان - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1398

برگزاری جلسه حلقه معرفتي دانشجویان

جلسه حلقه معرفتي دانشجویان مرکز ساعت 19:30 روز چهارشنبه مورخ 25 ارديبهشت ماه در خوابگاه شهید احمدي روشن تشکیل شد.